മൈൽ കുറ്റിയുടെ  നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

മൈൽ കുറ്റിയുടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിറം (Milestone colour code) സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

യാത്രാവേളയിൽ നിരവധി മൈൽ കുറ്റികൾ (Mile Stones) കാണാറുണ്ട് . അവ പലനിറത്തിലും കാണാറുണ്ട് . ദൂരം നോക്കുമ്പോൾ ആരും നിറം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല . നിറവും പ്രധാനമാണ് . മൈൽ കുറ്റിയുടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിറം (Milestone colour code) എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം .

1. ഓറഞ്ചു നിറം – ഗ്രാമ പ്രദേശത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു .

2 .പച്ച നിറം -State Highway യിൽ കടക്കുന്നു

3.മഞ്ഞ നിറം – National Highway യിൽ കടക്കുന്നു

4 .കറുപ്പ് / വെളുപ്പ് – ഒരു വലിയ സിറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു .

 

ഈ മൈൽ കുറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് റോമക്കാരാണ് . അവരുടെ പട്ടാളക്കാർ ദൂരത്തേക്ക് മാർച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ തിരികെ വരാനായി ഉണ്ടാക്കിയ അടയാളം . നടക്കുമ്പോൾ ഇടത്തേകാൽ 1000 തവണ നിലത്തു തൊടുമ്പോൾ ഒരടയാളം . അങ്ങിനെ പോകുന്ന ദൂരം മുഴുവൻ അടയാളം ഉണ്ടാക്കും . പിന്നെയത്‌ ദൂരം അളക്കാനുള്ള മാർഗം ആയി ലോകം അംഗീകരിച്ചു .

 

റോമൻ ഭാഷയിൽ “Mille Passus” എന്നാൽ “ആയിരം ചുവട് “. Mille പിന്നെ Mile ആയി .ഇന്ന് പക്ഷേ റോഡിന്റെ ദൂരം അളക്കാൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് .
1 Mile =1 .60934 Km . അതായത് 5280 അടി

 

എന്നാൽ വിമാനം , കപ്പൽ , കാറ്റ് എന്നിവയുടെ വേഗം അളക്കാൻ “Nautical Mile ( NM ) ഉപയോഗിക്കുന്നു . കാരണം ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ദൂരം തൊട്ടു അളക്കാൻ (Physical Measurement ) പറ്റൂ . ആകാശത്തും കടലിലും latitude എത്ര ഡിഗ്രി മാറി എന്നതനുസരിച്ചു Nautical Mile തീരുമാനിക്കുന്നു .

 

1 Nautical Mile =1.852Km . അതായത് 100 NM എന്നാൽ 100 x 1.8 =180 Km .

 

ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വേഗതയും കരയിൽനിന്നുള്ള ദൂരവും NM ൽ കണ്ടാൽ, x 1.8 ചെയ്താൽ കിലോമീറ്റർ കിട്ടും . ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരും മൈൽ കുറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും “ഒന്നാം കുറ്റി , രണ്ടാം കുറ്റി ” എന്നിങ്ങനെ. റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലും മൈൽ കുറ്റി കാണാം . അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ,അടുത്ത പ്രധാന സ്റ്റേഷൻ ,അടുത്ത സംസ്ഥാനം എന്നിവയുടെ ദൂരം ഒക്കെ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും . ചില സ്ഥലത്തു MSL (Mean Sea Level ) എന്ന് കാണും . സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള അവിടത്തെ ഉയരം ആണ് അതിൽ കാണുന്നത്

Courtesy: Healthnewstv
#milestone  #kilometrestone  #roads  #civilengineering  #civilengineeringworld  #civilianz  #beawinner

Leave a comment